// საიტის სტატისტიკა

// გამოკითხვა

// რეკლამა

// რეკლამა


ს აქართველოს ქალაქებს შორის მანძილის გაზომვა. დააჭირეთ ჯერ ერთ ქალაქზ ე არსებულ რგოლს შემდეგ მეორეს და გაიგებთ ქალაქებს შორის მანძილს.

BY DATO QARDAVA

მანძილი საქართვ ელოს ქალაქებს შორ ის